آیین نامه اجرایی شورای نظارت براسباب بازی در جلسه 341 مورخ 79/8/18 شورای فرهنگ عمومی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده و چهارده تبصره به تصویب رسیده است.

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت