اساسنامه شورای نظارت بر اسباب بازی در جلسه 422 مورخ77/4/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و شش تبصره به تصویب رسیده است.

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت