اهداف شورا    

 

1-  ساماندهي صنعت اسباب بازي از طريق حمايت،هدايت و نظارت برطراحي،ساخت، واردات و توزيع اسباب بازي كودكان ( ماده 1 اساسنامه )

 

2- تدوين آيين نامه ها،دستورالعمل ها ، ضوابط و مقررات،سياست ها و خط مشي هاي مرتبط بر حمايت،هدايت و نظارت برطراحي،ساخت و واردات و صادرات و توزيع اسباب بازي و جلوگيري ازفعاليت هاي خارج ازضابطه و نيزتهيه موارد واطلاعات ضروري برای استفاده صحيح ازاسباب بازي ها واعلام مواردهشداردهنده به منظور تامين سلامت جسمي،رواني،فرهنگي و اجتماعي کودکان.   ( ماده 1 آيين نامه اجرايي )

 

3- به منظور حمايت و هدايت و توسعه صنعت اسباب بازي، شورا موظف به بسترسازی و انجام طرح هاي زير است :

الف- ايجادهماهنگي وانسجام دربرنامه ريزي بخش هاي صنعتی و بازرگاني براي ايجاد صنعت اسباب بازي و بهبودشاخص هاي توليدوافزايش بهبودصادرات .

ب- حمايت ويژه ازتوليداسباب بازي هايي كه قابليت توان ورقابت دربازارهاي جهاني ومنطقه اي رادارند .

ج- حمايت ازتشكل هاي صنفي و حمايت ازتوليد كننده ومصرف كننده  

د- فراهم کردن شرایط شرکت در اتحاديه هاي منطقه اي واسلامي و عضويت دراتحاديه هاي جهاني  

ه- هماهنگ كردن استانداردهاي ملي و بين اللملي. ( ماده 2 آيين نامه اجرايي )

 

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت