در سال 1381 مجوز ورود و مجوز ترخيص اسباب بازي به صورت جداگانه صادر مي شد. در واقع متقاضيان دريافت مجوز ورود با ارائه اوراق ثبت سفارش از وزارت بازرگاني،مجوز ورود اسباب بازي را دريافت مي کردند و پس ازورود كالا به گمرك با ارائه اظهارنامه گمركي ونمونه پلمپ شده كالا،مجوزترخيص مي گرفتند.ازآنجا كه به علت عدم موجودي كالا احتمال تغييردرنمونه ارسالي وجود داشت؛ لذا به وزارت بازرگاني پيشنهاد شد تا مرحله اداري صدور مجوزورود، حذف وفقط  درمرحله ترخيص، مجوزصادر شود.با ارائه پيشنهاد حذف تشريفات اداري به وزارت بازرگاني و بررسي كارشناسي موضوع،مصوبه شماره  8218360  به تاريخ 9/10/1382 از طرف اين وزارتخانه صادرو به مراكز و دوايرمربوطه ابلاغ شد.با توجه به اين مصوبه واردكنندگان درمرحله ثبت سفارش، نياز به دريافت مجوزورود نداشته و فقط درمرحله ترخيص اسباب بازي مجوزلازم را ازدوايرصدورمجوزاسباب بازي،مستقردردبيرخانه شوراي نظارت براسباب بازي(تهران) و اداره مركزي كانون درسه استان جنوبي كشور(بوشهر-هرمزگان-خوزستان)دريافت مي کنند. واردكنندگان اسباب بازي به منظورجلوگيري ازهرگونه ضرروزيان مي توانند دفترچه راهنماي واردات  اسباب بازي را مطالعه کنند.اين دفترچه راازقسمت واحدثبت طرح وصدور مجوز در همين سايت مي توانيد دانلود كنيد.           


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت