به منظور راهنمایی طراحان اسباب بازی اطلاعات زیر تهیه شده است که می توانید آنها را دانلود و مطالعه کنید.
 
1- بروشور(صندوق حمایت ازپژوهش گران کشور) 1389       
    این بروشوربه موضوع حمایت های صندوق برای ثبت بین المللی طرح هاپرداخته است
2-قانون ثبت اختراعات وابتکارات
3-معرفی سایت برخی ادارات ثبت اختراع یا مالکیت فکری سایر کشورها
4-معرفی سایت های حقوقی


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت