تولیدکنندگان عزیز می‌توانند بعد از دریافت مجوز تولید برای دریافت هولوگرام درخواست دهند.
ثبت درخواست هولوگرام به منزله دریافت آن نیست و برای دریافت باید حتما یک نمونه از محصول نهایی و آماده ورود به بازار را به دبیرخانه تحویل و ضمن تکمیل فرم تعهدنامه نصب هولوگرام، پرداخت هزینه، پس از گذشت حداقل 15 روز کاری برگه‌های برچسب هولوگرام را به تعداد درخواست شده دریافت نمایند.

  شیوه‌نامه دریافت هولوگرام

درخواست هولوگرام:

  درخواست الکترونیک هولوگرام شورای نظارت بر اسباب‌بازی


پس از تحویل نمونه نهایی آماده ورود به بازار و تحویل فیش پرداختی و فرم تکمیل شده زیر، شما می‌توانید پس از 15 روز کاری هولوگرام را به تعداد درخواستی دریافت نمایید.

  فرم درخواست هولوگرام


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت