بر اساس مصوبه شوراي نظارت بر اسباب بازي كه موضوع آزاد سازي واردات اسباب بازي را مورد توجه قرارداده بود،همچنين ماده 14 آيين نامه اجرايي شورا كه نظارت بر اين امر را بر عهده كانون گذاشته است، درتاريخ 22/5/81 كميسيون ماده 1 قانون واردات و صادرات متشكل از وزراي بازرگاني،صنايع و معادن، اموراقتصادي و دارايي، موضوع آزادسازي واردات اسباب بازي را تصويب کرد و شرط ورود كليه رديف تعرفه هاي 9501 لغايت 90-9505 مندرج درمجموعه مقررات صادرات و واردات را از ممنوع الورود كد(0) به كد (1) تغيير داد .  
شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت