رای کمیسیون ماده یک مبنی بر تعیین نقش شورا در واردات و صادرات

بر اساس مصوبه شورای نظارت بر اسباب‌بازی که موضوع آزاد سازی واردات اسباب بازب را مورد توجه قرارداده بود، همچنین ماده 14 آیین‌نامه اجرایی شورا که نظارت بر این امر را بر عهده کانون گذاشته است، درتاریخ 1381/5/22 کمیسیون ماده 1 قانون واردات و صادرات متشکل از وزرای بازرگانی،صنایع و معادن، اموراقتصادی و دارایی، موضوع آزادسازی واردات اسباب بازی را تصویب کرد و شرط ورود کلیه ردیف تعرفه‌های 9501 لغایت 90-9505 مندرج در مجموعه مقررات صادرات و واردات را اظهار نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دانسته است.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت