ضوابط ثبت طرح و صدور مجوز

در اجرای ماده 4 اساسنامه و مواد 13 و 14 آیین‌نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب‌بازی، با توجه به دو اصل حمایت از تولید داخلی و پیشگیری از آسیب‌های فرهنگی، ضوابط ثبت طرح و صدور مجوز (ساخت, واردات و صادرات) که شامل 8 ماده و 1 تبصره است، تدوین شد تا وظایف کانون را درتنظیم گردش کار مربوطه روشن کند. این پیش‌نویس در یازدهمین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی مورخ  1380/5/30 تصویب شد.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت