در اجرای ماده 14 آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی، کلیه طراحان اسباب بازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به ثبت طرح خود را دارند، لازم است ضمن رعایت ویژگی های عمومی طرح، یک نمونه از طرح خود را به انضمام مدارک موضوع بند (2) این دستور العمل به واحد ثبت طرح و صدور مجوز ارائه کنند. در این مجموعه درباره ویژگی های عمومی طرح های ثبتی، مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح و مراحل اداری آن توضیحاتی ارائه شده است .این مصوبه در قالب یک مقدمه , سه بخش و 22 ماده تنظیم و به تصویب شورا رسیده است .

شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل ) 

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت