مشخصات سرگرمی
لازم است مجری (متقاضی) نظر خود را در مورد مؤلفه‌های شناختی که در حین بازی مورد تحریک قرار می‌گیرند اعلام نماید.
لازم است در هر مورد یکی از سطوح یک تا چهار را انتخاب کنید. سطح 4- میزان فعالسازی زیاد، سطح 3- میزان فعالسازی متوسط، سطح 2- میزان فعالسازی کم، سطح 1- عدم فعالسازی
کارکردهای شناختی (پــــــــــــــایه)
کارکردهای شناختی (عــــــــالی)
کارکردهای شناختی (هیجانی-اجتماعی)
پس از تایید این فرم کارشناسان نهاد اعتباربخش با شما تماس خواهند گرفت و لازم است پس از آن یک نسخه از سرگرمی به دبیرخانه شورای نظارت ارسال شود.
تصویر گواهی ثبت، مجوز تولید، تقدیرنامه یا هر اعتبارنامه دیگری که فکر می‌کنید به اعتباریابی سرگرمی شما کمک میکند را از طریق لینک زیر پیوست نمایید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت