احتراما موسسه / شرکت / اینجانب موسس اتاق فرار ضمن ارائه مدارک پیوست تقاضای صدور مجوز سناریوی پیوست را دارم.
مشخصات موسس ها
فرد حقیقی
موارد بشتر
فرد حقوقی
مشخصات طراح ها
فرد حقیقی
موارد بیشتر
فرد حقوقی
مشخصات نام تجاری
مشخصات طرح های قبلی ( چنانچه طرح قبلی داشته اید)
مشخصات سناریو
ReCaptcha

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت