فصل 95ازمجموعه مقررات صادرات و واردات درمحدوده كد تعرفه9501لغايت90-9505 اختصاص به اسباب بازي دارد كه كدهاي اشاره شده ستاره دار بوده وبر اساس ذيل يادداشت فصل 95 مي بايست مطابق ماده 14 ايين نامه اجرايي شوراي نظارت براسباب بازي ازكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مجوزمربوطه را دريافت کنند..

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت