با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان اسباب بازی، معیارهای تولید اسباب بازی و  حساسیت های فرهنگی را در نظر نگرفته و اقدام به عرضه تولیدات ممنوعه در سطح بازار می کنند، سرگرمی های مناسب (مصوبه   84/12/9) شورای نظارت بر اسباب بازی دربیستمین جلسه خود دریافت مجوز تولید اسباب بازی داخلی را از دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی الزامی کرد. همچنین بر این نکته تاکید شد تا در کمترین زمان ممکن این مجوز صادر شود تا در روند تولید داخلی خللی ایجاد نشود .
کلیه تولید کنندگان اسباب بازی ها و سرگرمی می بایست تا تاریخ 91/7/1 برای دریافت مجوز یاد شده اقدام کنند در غیر این صورت در فرایند بازرسی و کنترل در سطح عرضه و فروش برخورد قانونی انجام خواهد شد.
 
دفترچه راهنمای دریافت مجوز تولید اسباب بازی         

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره (الکترونیکی)1

فرم شماره (الکترونیکی)2


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت