نشریات دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی به مثابه آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و طراحان اسباب‌بازی است.

نشریه 14001/ آیین‌نامه و شرایط ثبت اسباب‌بازی در دبیرخانه / بازنگری پانزدهم اردیبهشت 1401

نشریه 14002/ آیین‌نامه و شرایط دریافت مجوز فرهنگی تولید اسباب‌بازی / بازنگری شانزدهم اردیبهشت 1401

نشریه 14003/ آیین‌نامه و شرایط بسته‌بندی تحویلی اسباب‌بازی به دبیرخانه / بازنگری سیزدهم تیرماه1401

نشریه 14004/ آیین‌نامه نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی عرضه و فروش اسباب‌بازی / مصوب یازدهم خردادماه1401

نشریه 14005/ آیین‌نامه دریافت مجوز فرهنگی برگزاری نمایشگاه و رویدادهای فروش اسباب‌بازی در داخل کشور / بازنگری یازدهم خردادماه 1401

نشریه 14006/ سیاستها و خط‌مشی های حمایتی و هدایتی درباره اسباب‌بازی کودکان / مصوب نهم مهرماه 1393

نشریه 14007/ آیین‌نامه دریافت مجوز فرهنگی واردات اسباب‌بازی به داخل کشور / مصوب بیست و ششم شهریورماه 1381

نشریه 14008/ آیین‌نامه و شرایط صدور مجوز پخش آگهی تلویزیونی / بازنگری دوازدهم تیرماه 1401

نشریه 14009/ فهرست محورها و مثال‌های موارد مغایرت فرهنگی و حقوقی / مصوب یازدهم خردادماه 1401

نشریه 14010/ کاستی‌ها و مشکلات موجود در صنعت اسباب‌بازی/ نظام مسائل / به‌روز رسانی 12 اسفند 1400

نشریه 14011/ آمار واردات اسباب‌بازی از گمرکات 1400 / به‌روز رسانی نهم مرداد 1401

نشریه 14012/ مولفه‌های استاندارد روانشناختی اسباب‌بازی / به‌روز رسانی 27 آذر1401

نشریه 14013/ آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر طراحی، ساخت، توزیع و واردات اسباب‌بازی / مصوب 18 آبان 1379

نشریه 14014/ دسته‌بندی اسباب‌بازی‌ها مورد تأیید دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی / به روز رسانی 25 اردیبهشت 1401

نشریه 14015/ آیین‌نامه ایجاد و توسعه بازیهای فکری در زندانهای کشور / مصوب 12 خرداد 1401

نشریه 14016/ طبقه‌بندی سنی اسباب‌بازی‌ها مورد تأیید دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی / به روز رسانی 25 اردیبهشت 1401

 نشریه 14020/ فهرست صورت‌مسئله‌های قابل طرح در صنعت اسباب‌بازی / به روز رسانی دوم اردیبهشت 1402

 نشریه 14021/ آمار واردات اسباب‌بازی از گمرکات 1401 / به‌روز رسانی نهم اردیبهشت 1402

 نشریه 14022/ آمار صادرات اسباب‌بازی از گمرکات 1401 / به‌روز رسانی یازدهم اردیبهشت 1402

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت