نام کتاب؛ اثر بازی های ویدیوئی و رایانه ای بر کودکان

کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت