نام کتاب؛ تبیین فلسفه بازی

این کتاب بنا دارد تا فلسفۀ بازی در تربیت را با محور چیستی،چرائی و چگونگی متناظر با مبانی انسان‌شناسی و معرفت شناسی، سازگار با آموزه های دینی اسلام، مورد بحث قرار دهد.
فصل‌هایی از کتاب به نظریات علمی روان شناسان درخصوص موضوع بازی و دیدگاه فیلسوفان مسلمان و غرب راجع به بازی اختصاص دارد.باید توجه داشت که دوران کودکی،دوران آموزش و تربیت پذیری مستقیم نیست، بلکه آموزش و پرورش اغلب به صورت غیر مستقیم صورت می پذیرد. لذا یکی از بهترین ساز وکار های مناسب این دوران، استفاده از بازی است.
.
���� نام کتاب: تبیین فلسفه بازی
����نویسندگان: سوسن کشاورز- فاطمه قلی‌ها
����ناشر: انتشارات مدرسه
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت