این واحد آماده پذیرش اظهار نامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی است. کلیه گمرکات تخصصی این استان میتوانند جهت صدور مجوز ترخیص اظهار نامه گمرکی را به همراه نمونه های اسباب بازی های پلمپ شده به این واحد ارجاع نمایند.اظهار نامه گمرکی می بایست مراحل بازبینی کالا توسط ارزیاب وتعیین ارزش را گذرانده باشد.گمرکات بوشهر،گناوه،دیلم،دیر و منطقه یک بوشهر از جمله گمرکات تخصصی اسباب بازی در این استان می باشند.

آدرس: بوشهر- میدان قدس- خیابان شهید رئیس علی دلواری- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر

تلفن و دورنگار:   2522006-2526158-0771


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت